BRUSSEL 02/02 – De evolutie van een Care gericht model naar een Patient Centered model zet de artsen en zorginstellingen ertoe aan om de patiënt te benaderen met een meer subjectieve visie. Met dergelijke bezorgdheid staat de patiënt centraal en niet meer zijn ziekte. Toch blijft het voor zorginstellingen moeilijk om een zorgmodel te ontwikkelen dat rekening houdt met de nieuwe verwachtingen van de patiënt. Een bijdrage van Me Karolien Haese (foto) en dr. Arnaud Bosteels, medestichters van Building Healthcare for Tomorrow.

Het einde van vorige eeuw werd gekenmerkt door een progressieve toenadering tussen zuivere wetenschappelijke geneeskunde en een meer holistische vorm van zorg die rekening houdt met de behoeften en psychologische dimensies van de patiënt.

De geneeskunde keert zo terug naar zijn initiële vorm waar de objectieve beschrijving van de ziekte, berustend op organische oorzaken en de wetenschappelijk gebaseerde behandeling die ermee gepaard gaat, onvoldoende zijn om een kwalitatieve zorg te definiëren.

De evolutie van een Care gericht model naar een Patient Centered model zet de artsen en zorginstellingen ertoe aan om de patiënt te benaderen met een meer subjectieve visie. Met dergelijke bezorgdheid staat de patiënt centraal en niet meer zijn ziekte.

De patiënt krijgt nieuwe rechten toegewezen, inbegrepen het recht om waardevol te sterven.

Terwijl de zorginstellingen en geldschieters de nieuwe filosofie waarderen, blijft het voor hen moeilijk om een zorgmodel te ontwikkelen dat rekening houdt met de nieuwe verwachtingen van de patiënt.

In hun artikel « The strategy that will fix healthcare »* nodigen de Professoren Michael Porter & Thomas Lee zorginstellingen uit hun organisatie te herstructureren in Integrated Practice Units (IPU). Deze visie is gebaseerd op een Value Based Healthcare Delivery.

Door een transversale structuur van zorg op te leggen en door een gestructureerde communicatie te verplichten tussen de verschillende zorgverleners, in het kader van een proces van geïntergreerde zorgen (Prof. Porter’s “building & enabling information technology plateforme”), is het mogelijk de klinische objectieven van een volledige behandeling te meten, er de kost van te berekenen én de rendabiliteit ervan te bepalen.

De benadering van Professor Michael Porter, hoe aantrekkelijk deze voor de beheerders ook is, blijft nochtans moeilijk te aanvaarden door artsen die zich, in een top-down benadering opgezadeld zien met zowel de verantwoordelijkheid van een economische optimalisatie van de behandeling met behulp van gestandaardiseerde zorgprocessen als het opgeven van een hospital-centered model waar de arts aan de top van de hiërarchie staat en de visie van een patiënt-consument welke de beste prijs-kwaliteitsverhouding en beste resultaten eist.

De grenzen van dit model zijn getest door enkele artsen van een Brussels ziekenhuis die hun collega’s hebben trachten te betrekken bij een voorstel van een nieuwe geïntegreerde de zorg.

Wanneer in juli 2016, de diensthoofden van de diensten anesthesie, cardiologie, cardiale heelkunde en intensieve zorgen besloten de zorgen te organiseren in een cardiovasculaire IPU in het ziekenhuis, werden deze met open armen ontvangen door de directie.

Verwonderlijk waren de discussies tussen collega’s veel gevoeliger. Voor een over grote meerderheid onder hen, moet de arts zijn volledig beslissingsrecht over zijn zorg kunnen behouden. De arts wenst zelfstandig en autonoom, met de nodige vertrouwelijkheid over de behandeling van zijn patiënt, te beslissen.

Zonder de meerwaarde van een goed georganiseerd zorgpad te betwisten, aanvaard het medisch korps zeer moeilijk het idee van een belichaming onder de vorm van transparante, meetbaar en evalueerbaar proces uit angst van een ontmenselijking van de geneeskunde of beknotting van de therapeutisch vrijheid.

De artsen sensibiliseren over het belang van een gedeelde en multidisciplinaire verantwoordelijkheid is nochtans van belang om een lijdend zorgsysteem in financieel evenwicht te brengen.

Door de beheerders actief te betrekken bij de keuze en uitleg te geven over de medische behandelingen biedt de medische staf hen alle essentiële gegevens aan om de noodzaak ervan in te schatten. De beheerders dragen zo effectieve verantwoordelijkheid in het beheer van de zorg en kunnen zich bijgevolg niet verschuilen achter de opgelegde eisen van rendabiliteit om een gestructureerd zorg-project te weigeren (gedeelde therapeutische verantwoordelijkheid).

Tegelijkertijd zou het medische korps, op een meer systematische manier zich moeten openstellen voor andere gekwalificeerde actoren in de zorg met als gevolg de overgang van multidisciplinariteit naar pluridisciplinariteit.

Pluridisciplinariteit berust op samenwerking tussen verschillende actoren uit de Heatlh & Wealth sectoren met als doel een totaal aanpak van zorg (pluridisciplinaire therapeutische verantwoordelijkheden).

Het zou echter volledig onrealistisch zijn deze boodschap op te leggen door een politiek van voldongen feiten vanuit de overheid of door beheerders die een onleefbare financiële situatie aanhalen om artsen de les te spellen en nieuwe spelregels unilateraal te definiëren.

Artsen worden vandaag de dag geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in hun vaste waarden.

Zij zijn echter noch voorbereid om te redeneren als een financieel manager noch om een autonomere en veeleisendere patiënt te begeleiden.

Het volstaat niet om een businessmodel te wijzigen om efficiëntie te bereiken.

Het succes wordt vooral bepaald door de hoedanigheid van de beheerders en van de regering om alle stakeholders te betrekken en te overtuigen van de efficiëntie van geïntegreerde zorg.

Meer dan ooit heeft de arts behoefte aan nieuwe referenties om zijn zelfvertrouwen te herwinnen in het uitvoeren van zijn missie die de voorbije jaren evolueerde van een individuele, vrije en verzuilde benadering van de patiënt tot een gestructureerde, reguleerde en pluri-disciplinaire aanpak.

Teneinde deze nieuwe waarden te assimileren en een grotere economische verantwoordelijkheid op te nemen, behoort het de regering en de beheerders toe het medische korps voldoende juridische en financiële veiligheid te bieden gedurende een overgangsperiode teneinde deze belangrijke wending in mentaliteit te verwerken.

Bij het zoeken van een globaal financieel evenwicht op gebied van gezondheidszorg, dient de actieve rol van de arts en de patiënt benadrukt te worden. Dit vereist een doeltreffende en gepaste ondersteuning en bovendien samenwerking tussen de beheerders, het medisch korps en de patiënten.

Een evenwichtig economisch model plaatst de patiënt in rechtsbevoegdheid leidend tot zowel rechten als plichten voor zijn eigen keuzes en gedrag. Dergelijk model nodigt beheerders en artsen uit om te gemoed te komen aan kwaliteitseisen van zorg (evidence based practice), welzijn (well-being & comfort) en kost (value for money).

Het gaat echter niet over « het implementeren van een economische logica (global market) op het gebied van gezondheidszorg die noch wenselijk noch echt mogelijk is » (Prof. K. Arrow, Nobelprijs in economie) maar er wel zich redelijk van te inspireren om de patiënt en de arts bewust te maken van de huidige economische realiteit. Deze kan en mag niet langer genegeerd worden.

* Harvard Business Review under https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care

**Standford Education under https://web.stanford.edu/~jay/health_class/Readings/Lecture01/arrow.pdf

 Meer info

De IVZW is eind 2017 geboren uit de samenwerking van artsen, economen en juristen die een nieuw model van zorg wenste te ontwikkeling, dat beter beantwoord aan de hedendaagse uitdagingen van een zorgsysteem in nood.

De IVZW wenst haar model open te stellen voor alle partners in de zorgsector en meer bepaald tot artsen en zorgverleners die genoodzaakt worden zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving.

Het BHCT schema steunt op volledige transversale zorg waar de patiënt een beslissende rol speelt. De patiënt maakt zijn medische zorg keuze rekening houdend met de medische kwaliteit, welzijn en zijn financiële mogelijkheden.

Het team van BHCT is paritair samengesteld door artsen/zorgverleners en economen/juristen die een blijvende verstuiving toelaat en oog om het model aan te passen aan de dagelijkse realiteit.